เช่าได้

ข้อตกลงผู้ใช้บริการ

ข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง  บริษัท เคจีพลัส โปรดักชั่น จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 หมู่18 โครงการบิสทาวน์ พระราม3-สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 ฝ่ายหนึ่ง กับ ลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง 

โดยลูกค้ามีความประสงค์จะเช่าสินค้ากับบริษัท โดยยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเช่าและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด บริษัทและลูกค้าจึงได้ตกลงทำข้อตกลงกันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ในข้อตกลงนี้ คำว่า

“ลูกค้า” ให้หมายความรวมถึง ลูกค้าที่ได้ลงทะเบียนสร้างบัญชีผ่านทางเว็บไซต์บริษัท โดยตกลงและยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และยอมรับว่าลูกค้าจะรับความเสี่ยงเรื่องความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเช่าและการให้เช่าในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยตนเองฝ่ายเดียว

“ผู้ให้เช่า” ให้หมายความรวมถึง ผู้ที่ฝากสินค้าไว้กับทางบริษัทเพื่อให้บริษัทดำเนินการปล่อยให้เช่าและแบ่งส่วนแบ่งรายได้ให้กับทางบริษัท

“ผู้เช่า” ให้หมายความรวมถึง ผู้ที่ใช้บริการเช่าสินค้ากับทางบริษัท

“เว็บไซต์” (Website) หมายถึง www.chao-dai.com และ www.เช่าได้.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

 “หมายเลขยืนยันส่วนบุคคล” (PINs) หมายถึง หมายเลขรหัสประจำตัวส่วนบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล ภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้

2.การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน

 2.1 คุณสมบัติลูกค้า

       (1) มีอายุตั้งแต่ 18 (สิบแปด) ปีบริบูรณ์ 

2.2 การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ 

       (1) เพื่อใช้บริการของบริษัท ลูกค้าต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยกรอกข้อมูล ส่วนบุคคล (ข้อมูลการแสดงตน) ตามนโยบายการรับลูกค้าของบริษัทและการปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง เช่น ชื่อ นามสกุล สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ วันเกิด อาชีพ ที่มา/ระดับรายได้ อีเมล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง

       (2) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัทในการอนุมัติบัญชีผู้ใช้งาน และบริษัทอาจปฏิเสธการสร้างบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือจำกัดการแลกเปลี่ยนที่ลูกค้ามีสิทธิและรักษาไว้ตลอดการถือบัญชี

       (3) ลูกค้าต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้บริษัทนั้น ลูกค้ารับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดนั้นถูกต้องเป็นจริง และลูกค้าตกลงที่จะแจ้งปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

       (4) ลูกค้ายินยอมที่จะแจ้งและจัดหาข้อมูลดังนี้ พร้อมทั้งจัดทำคำชี้แจงเพื่ออธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัท หรือหน่วยของรัฐอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย เมื่อบริษัท และ/หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าวร้องขอ หรือเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

                   (4.1) ข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/หรือผู้รับประโยชน์จากการเช่าหรือให้เช่าของลูกค้าทุกรายทุกทอด

                   (4.2) วัตถุประสงค์ในการเช่าหรือให้เช่าของลูกค้า

                   (4.3) ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าไม่ว่าการซื้อขายดังกล่าวจะกระทำผ่านบริษัทหรือไม่ก็ตาม

2.3 การใช้งานบัญชี

       (1) ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงของเว็บไซต์ทุกประการ

       (2) ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสประจำตัว(Pins) รหัสประจำตัวผู้ใช้ (“User ID”) และรหัสผ่าน (“Password”) โปรแกรมเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (API) ของตนไว้เป็นความลับ และรวมตลอดถึงการดำเนินธุรกรรมใด ๆ ที่กระทำผ่านทางระบบการเช่าและให้เช่าของบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านของลูกค้าไปใช้ในการดูข้อมูล และ/หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ลูกค้าตกลงที่จะรับผิดชอบสำหรับการกระทำดังกล่าวเองทั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าลูกค้ามีหน้าที่เก็บรักษารหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้และรหัสผ่านของตนไว้เป็นความลับ และป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำรหัสประจำตัว รหัสประจำตัวผู้ใช้ และรหัสผ่านไปใช้

       (3) ลูกค้าต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวต่อการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล และ/หรือข้อมูลส่วนตัวที่อาจส่งผลให้เกิดการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการสูญเสีย หรือถูกขโมยเงินที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้าและบัญชีธนาคารใด ๆ และบัตรเครดิตที่เชื่อมกับบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า แต่ทั้งนี้ บริษัทจะรับผิดชอบกรณีการสูญหาย หรือการถูกล่วงละเมิดในข้อมูล ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของบริษัท

       (4) ลูกค้าต้องรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวในการปรับปรุงที่อยู่อีเมล และข้อมูลการติดต่อให้เป็นปัจจุบัน ในหน้าบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

       (5) บริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดต่อการสูญหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากการถูกล่วงละเมิดบัญชีผู้ใช้ การเข้าสู่ระบบ หรือข้อมูลส่วนตัว ยกเว้นเป็นกรณีที่เกิดจากความผิดอย่างร้ายแรง หรือการจงใจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

       (6) ในกรณีที่ลูกค้ามีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลของลูกค้าในบัญชีผู้ใช้ถูกล่วงละเมิดลูกค้าต้องติดต่อหาบริษัทในทันทีที่ info@chao-dai.com หรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งล่วงหน้า โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

       (7) การให้สิทธิแบบจำกัด 

                   (7.1) บริษัทอนุญาตให้สิทธิแก่ลูกค้าอย่างจำกัด ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ ในการเข้าถึงและใช้เนื้อหา รวมถึงข้อมูลที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่อนุญาต และสำหรับการใช้บริการของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษัทระบุไว้เป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ ห้ามลูกค้าใช้เนื้อหาดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

                   (7.2) ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า สิทธิและสิทธิประโยชน์ในเนื้อหา โลโก้ เกี่ยวกับบริการของบริษัท หรือทุกข้อมูลที่นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายจดทะเบียน หรือไม่จดทะเบียนอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “IPRs”) ยังคงเป็นทรัพย์สินของบริษัทและผู้ให้ใช้สิทธิอื่น

                   (7.3) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าจะไม่คัดลอก โอน จำหน่าย ขาย อนุญาต วิศวกรรมย้อนกลับ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือมีส่วนในการโอนหรือการขาย หรือสร้างงานต่อเนื่อง หรือใช้ประโยชน์จาก IPRs ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท และ/หรือผู้ให้ใช้สิทธิ

       (8) ความถูกต้องของเว็บไซต์

                   (8.1) บริษัทจะรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เปิดเผยทั้งหมดบนเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าอาจใช้ข้อมูลในการใช้บริการ กรณีเกิดข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิค หรือความผิดพลาดจากการพิมพ์ที่เกิดจากบริษัท แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทไม่ได้ให้คำรับรอง หรือคำยืนยันเพื่อจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจดำเนินธุรกรรมใด ๆ ซึ่งเป็นการตัดสินใจโดยใช้ดุลยพินิจของลูกค้าแต่ฝ่ายเดียว

                   (8.2) กรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายผลิตภัณฑ์และการให้บริการ หรือข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของบริษัท เช่น ค่าธรรมเนียม หลักการคัดเลือกสินทรัพย์ หรือข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

                   (8.3) กรณีมีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก (เช่น เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก) เพื่อความสะดวกของเว็บไซต์ของบริษัท แต่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ถูกควบคุมโดยบริษัท กรณีดังกล่าว ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า บริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใด ๆ ต่อข้อมูล เนื้อหา หรือการบริการที่มีอยู่ในเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกที่เข้าถึงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท

       (9) การใช้งานต้องห้าม ธุรกิจต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข

                   (9.1) การใช้บริการของบริษัท และปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ผู้ใช้รายอื่น และบุคคลภายนอก ลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าจะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 1

                   (9.2) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการติดตาม ทบทวน คืน ยับยั้ง และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นได้ตลอดเวลาตามกฎหมาย ข้อบังคับ มาตรการลงโทษ กระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย หรือคำสั่งของรัฐที่เหมาะสม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข

                   (9.3) บริษัทขอสงวนสิทธิและเป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวในการยกเลิก และ/หรือ ยับยั้งบัญชีผู้ใช้ และ/หรือ ปิดกั้นธุรกรรมใด ๆ หรือระงับและรักษาเงินทันที กรณีบัญชีผู้ใช้งานของลูกค้าถูกใช้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือ การใช้งานที่มีเงื่อนไขโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

       (10) การระงับชั่วคราว การสิ้นสุด และการยกเลิกการเข้าใช้บริการ 

                   (10.1) เป็นดุลยพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท ซึ่งบริษัทอาจ (ก) ระงับชั่วคราว จำกัด หรือยุติการเข้าถึงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วน และ/หรือ (ข) ปิด หรือ ยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในกรณีต่าง ๆ เช่น

                               (1) บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินการดังกล่าว ตามหมายศาล คำสั่งศาล หรือคำสั่งที่ออกโดยรัฐ หรือ

                               (2) บริษัทสงสัยว่า ลูกค้าใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ในการดำเนินธุรกิจที่ต้องห้าม การใช้งานต้องห้าม หรือการใช้งานที่มีเงื่อนไข หรือ

                               (3) การใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้าอยู่ระหว่างการดำเนินคดี การสอบสวน หรือการดำเนินการโดยรัฐ หรือ

                               (4) บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกิดจากกิจกรรมที่ลูกค้าดำเนินการผ่านบัญชี ผู้ใช้ของลูกค้าที่สูงขึ้น หรือ

                               (5) ผู้ให้บริการแก่บริษัทไม่สามารถรองรับการใช้งานของลูกค้า หรือ

                               (6) ลูกค้ากระทำการที่บริษัทเห็นว่าขัดขวางการควบคุมของบริษัทไม่ว่ากรณีใด เช่น การเปิดบัญชีผู้ใช้หลายบัญชี หรือใช้โปรโมชันที่บริษัทเสนอในทางที่ผิด เป็นต้น

                               (7) ลูกค้าฝ่าฝืนนโยบายหรือคำสั่งใด ๆ ที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบตามแต่ระยะเวลา

                   (10.2) หากบริษัทระงับการใช้ชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทจะแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไปยังลูกค้า ยกเว้นเป็นกรณีที่มีคำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายกำหนด ห้ามไม่ให้บริษัทแจ้งเตือนลูกค้า ลูกค้ารับทราบว่าการตัดสินใจของบริษัทในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 10  อาจดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นความลับ ซึ่งจำเป็นต่อการจัดการความเสี่ยง และนโยบายความปลอดภัยอื่นของบริษัท ลูกค้าตกลงว่า บริษัทไม่มีหน้าที่เปิดเผยรายละเอียดของการจัดการความเสี่ยง และกระบวนการรักษาความปลอดภัยต่อลูกค้า

                   (10.3) หากบริษัทระงับการใช้งานชั่วคราว หรือปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือยุติการใช้บริการของบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด บริษัทสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าดำเนินการผ่านกระบวนการยืนยันตนก่อนที่ลูกค้าจะสามารถเรียกร้องเงินหรือทรัพย์สินที่เป็นของตนได้

                   (10.4) ลูกค้าอาจยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าในเวลาใดก็ได้ โดยติดต่อบริษัทด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์จะขอปิดบัญชี โดยลูกค้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการยกเลิกบัญชีผู้ใช้นั้น แต่การยกเลิกบัญชีผู้ใช้นี้ลูกค้าจะไม่หลุดพ้นจากความรับผิด หรือความรับผิดชอบในการชำระเงินที่ยังค้างชำระกับบริษัท

                   (10.5) ลูกค้าอนุญาตให้บริษัทยกเลิกและระงับธุรกรรมที่กำลังดำเนินการในขณะที่แจ้งยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

       (11) ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น

                   (11.1) หากลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานรายอื่นผ่านการใช้บริการของบริษัท ลูกค้าจะต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และใช้ข้อมูลนั้นเฉพาะเกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท

                   (11.2) ลูกค้าจะต้องไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้อื่นแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ข้อมูลนั้น เว้นแต่มีความจำเป็นเพื่อดำเนินธุรกรรมการโอน หรือธุรกรรมจับคู่แลกเปลี่ยนให้สำเร็จ หรือการดำเนินการอื่นที่ใกล้เคียง เพื่อการสนับสนุนการสรุปยอดบัญชีและการทำบัญชี ยกเว้นลูกค้าจะได้รับการแจ้งความยินยอมเฉพาะล่วงหน้าจากผู้ใช้ก่อน ลูกค้ายินยอมที่จะไม่ส่งอีเมลอันไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้อื่นผ่านบริการของบริษัท

                   (11.3) ลูกค้าต้องรับประกันและปกป้องบริษัทจากการฟ้องร้อง การร้องเรียนจากผู้ใช้อื่น สำหรับความเสียหาย และค่าชดเชยที่เกิดจากการใช้ข้อมูลที่ได้รับของลูกค้า

3.ข้อตกลงทั่วไปเรื่องการเช่าและการให้เช่า

       3.1 คำสั่งใด ๆ ของลูกค้าจะมีผลต่อเมื่อบริษัทได้รับคำสั่งนั้นแล้ว และคำสั่งใด ๆ ของลูกค้าให้มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือถูกแทนที่โดยคำสั่งอื่นในภายหลัง ทั้งนี้ เว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อผลทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า บริษัทไม่ต้องรับผิดในทุกกรณีสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประการใดที่เกิดแก่ลูกค้า หรือที่ลูกค้าก่อขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บริษัทดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า 

       3.2 ลูกค้าอาจจะยกเลิกคำสั่งเช่าและการให้เช่าที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ได้ถ้าคำสั่งเช่นว่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันในระบบการเช่าและการให้เช่าของบริษัท

       3.3 บริษัทมีสิทธิที่จะยืนยันคำสั่งของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร

       3.4 บริษัทมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซึ่งเกินกว่าวงเงินเช่าและการให้เช่าที่บริษัทพิจารณาอนุมัติให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าตกลงยอมรับการที่บริษัทไม่ดำเนินการดังกล่าว โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอย่างใด ๆ จากบริษัททั้งสิ้น

       3.5 ลูกค้ารับรองว่า ลูกค้าทราบถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเช่าและการให้เช่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นอย่างดี และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการเช่าและการให้เช่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามข้อตกลงนี้

       3.6 ในกรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้มีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี และ/หรือเอกสารหลักฐาน และ/หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการหักเงิน และ/หรือการนำเงินเข้าบัญชีตามข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาฝ่ายนั้นมีหน้าที่จะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบทันที หากคู่สัญญาฝ่ายนั้นไม่ดำเนินการดังกล่าวอันเป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

       3.7 ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดบกพร่อง ในบรรดาการกระทำ และ/หรือบรรดาข้อมูลเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าข้อผิดพลาดบกพร่อง และ/หรือความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า โทรคมนาคม หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง และไม่ว่าเหตุนั้นจะโทษบริษัทได้หรือไม่ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะร่วมกันหาทางแก้ไข เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ และลูกค้าตกลงจะไม่ยกเหตุใด ๆ ขึ้นเรียกร้องให้บริษัทใช้ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.การให้บริการ

บัญชีผู้ใช้เช่าได้ของลูกค้า (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า”) รวมบริการพื้นฐาน ดังต่อไปนี้ (เรียกรวมว่า “บริการของบริษัท”)

       4.1 ให้บริการเช่าสินค้าและคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

       4.2 ให้บริการรับฝากสินค้าเพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถมาเช่าต่อได้

5.การใช้ทั่วไป ข้อห้ามการใช้งาน

       5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญา

                         ในการพิจารณาในทุกจุดประสงค์และทุกกรณี บริษัทคือผู้ให้บริการอิสระ และบทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่มีส่วนใดที่ถือว่า ก่อให้เกิดหรือจะตีความได้ว่า ลูกค้าและบริษัทเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ บริษัทร่วมทุน หรือการร่วมมือกันเพื่อแสวงหากำไรในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  หรือจะรับผิดร่วมกัน และไม่มีกรณีที่ลูกค้า หรือบริษัทจะมีฐานะเป็นตัวแทนของกันและกัน

       5.2 ภาษี

                         (1) เป็นหน้าที่ของลูกค้าเพียงฝ่ายเดียวในการประเมินว่า จะต้องได้มีการชำระภาษีจากการดำเนินธุรกรรมภายใต้การบริการของบริษัท และลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบที่จะเก็บรายงาน และจ่ายภาษีอย่างถูกต้องตามที่หน่วยงานกรมสรรพกรกำหนด

                         (2) ลูกค้าสามารถค้นหาประวัติการทำธุรกรรมของลูกค้าได้จากบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า

                         (3) ลูกค้าต้องชดเชยให้บริษัทกรณีเกิดการร้องเรียน การฟ้องร้องบริษัท หรือการกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับภาษีอากรของลูกค้าเองที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 

       5.3 ทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิ

                         (1) หากบริษัท (ก) ถือเงินในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า และ (ข) ไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ และ (ค) ไม่มีบันทึกการใช้บริการของลูกค้าเป็นเวลาหลายปี  ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทอาจต้องรายงานเงินเหล่านั้น เป็นทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธิต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

                         (2) หากเกิดกรณีนี้ขึ้น กรณีจะดำเนินการแจ้ง ประกาศ และพยายามตามหาลูกค้าจากที่อยู่ที่แสดงในบันทึกของบริษัท แต่หากบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ด้วยการใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมของบริษัท บริษัทจะส่งแจ้งลูกค้าเป็นครั้งสุดท้าย และเก็บเงินและทรัพย์สินที่คงค้างอยู่ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าดังกล่าวไว้ ในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า จนกว่าจะมีผู้มีสิทธิมาติดต่อเพื่อรับเงินและทรัพย์สินดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับกระบวนการดำเนินการดังกล่าว โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ

                         (3) บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะหักค่าธรรมเนียมในการรักษาบัญชี และรักษาเงินและทรัพย์สินที่เกิดจากทรัพย์สินที่ไม่มีผู้อ้างสิทธินั้นตามที่กฎหมายอนุญาต

       5.4 ธุรกิจเครือข่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจที่ให้เงินเป็นของขวัญ (Cash Gifting) ธุรกิจกู้ยืมเงิน และเกมการเงิน

                         (1) ลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าและบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ไม่และจะไม่ถูกใช้เข้าในรูปแบบการลงทุนที่ผิดกฎหมาย เช่น ธุรกิจเครือข่าย (Pyramid) ธุรกิจแชร์ลูกโซ่ (Ponzi) ธุรกิจที่ให้เงินเป็นของขวัญ (Cash Gifting) ธุรกิจรับบริจาคเงิน ธุรกิจกู้ยืมเงิน และธุรกิจเกมการเงิน

                         (2) ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดคำรับรองที่ให้ไว้จากการที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบพบการทำธุรกรรมของลูกค้าตลอดเวลา และหากพบกรณีที่มีการใช้บัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ตามข้อนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการทำธุรกรรมที่ต้องสงสัยของลูกค้าได้ด้วยดุลยพินิจฝ่ายเดียว เพื่อดำเนินการสอบสวนและรายงานให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทดำเนินการระงับการทำธุรกรรมใด หรือระงับการใช้บัญชีของลูกค้า ด้วยเหตุผลต้องสงสัยดังกล่าวนี้ ลูกค้าตกลงและยินยอมจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้

6.ความคิดเห็นของลูกค้า แบบสอบถาม ข้อร้องเรียน

หากลูกค้ามีความคิดเห็น คำถาม หรือ ข้อร้องเรียน โปรดติดต่อบริษัทผ่านทางอีเมลของบริษัทสนับสนุนลูกค้า ที่ info@chao-dai.com หรือที่ บริษัท เคจีพลัส โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 90/6 หมู่18 โครงการบิสทาวน์ พระราม3-สุขสวัสดิ์ ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

เมื่อติดต่อบริษัทโปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลที่บริษัทอาจต้องใช้ระบุตัวตนของลูกค้า บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า และธุรกรรม ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็น คำถาม หรือข้อร้องเรียนที่ส่งมา

7.ข้อกำหนดทั่วไป

       7.1 ข้อตกลงการเปิดเผยข้อมูล

                         ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ หรือในกรณีมีเหตุอันควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับ

                                     (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของลูกค้า และ/หรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัท

                                     (2) การใช้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตามคำขอฉบับนี้

                                     (3) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามคำขอฉบับนี้ และ

                                     (4) ข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามคำขอฉบับนี้ ให้แก่

                                           (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

                                           (ข) หน่วยงานกำกับดูแล

                                           (ค) คู่สัญญาของบริษัท

                                           (ง) บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (Affiliates)

                                           (จ) พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับจ้างของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า หรือดำเนินการใด ๆ เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พันธะสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ดังกล่าว

       7.2 การบอกกล่าว

                         บรรดาหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนของบริษัทนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัทหรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ หรือสำนักทำการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสาร หรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

(email address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้ลูกค้าแล้วโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้ เพราะที่อยู่ของลูกค้านั้นเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกกค้าได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว ทวงถาม เอกสาร หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์ หรือคนของบริษัทได้ไปส่ง ณ ภูมิลำเนานั้น หรือในวันที่ส่งโทรสาร หรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ อนึ่งการแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามข้อตกลงนี้ มิได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจา หรือทางโทรศัพท์แล้ว ให้ถือเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่บริษัทได้จัดส่งหนังสือ และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเช่าและการให้เช่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าลงนามรับรองและลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการเช่าและการให้เช่าของลูกค้า โดยลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

       7.3 ไวรัสคอมพิวเตอร์ และความขัดข้องอื่น

                         บริษัทจะไม่รับผิดไม่ว่าลักษณะใดจากความเสียหาย หรือความขัดข้องใด ๆ อันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ สปายแวร์ สแกร์แวร์ โทรจัน เวิร์ม และ โปรแกรมมัลแวร์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ หรือการล้วงข้อมูลด้วยวิธีฟิชชิ่ง การปลอมแปลงหน้าเว็บไซต์ และการโจมตีต่าง ๆ

บริษัทแนะนำให้ลูกค้าใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส และซอฟต์แวร์ป้องกันที่มีมาตรฐาน และสามารถเชื่อถือได้ ลูกค้าควรทราบว่าบริการ SMS อีเมลอาจถูกปลอมแปลงหรือล้วงข้อมูลได้ ดังนั้น ลูกค้าควรใช้ความระมัดระวัง ในการดูข้อความที่ส่งมาว่ามาจากบริษัทจริงหรือไม่ 

โปรดล็อกอินเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อตรวจสอบธุรกรรม หรือดำเนินการใด หากลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับความถูกต้องแม่นยำในการสื่อสาร หรือการแจ้งเตือนจากบริษัท

บริษัทแนะนำให้ลูกค้าใช้ระบบการยืนยันการเข้าระบบ 2 ชั้น (2-step authentication) ที่บริษัทมีเพื่อการเข้าใช้ บัญชีผู้ใช้ ทั้งนี้ ระบบการยืนยันการเข้าระบบดังกล่าว เป็นการสมัครใจ ซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะใช้การปกป้องนี้ หรือจะรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนั้นเอง

       7.4 ความรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย

                         (1) หากลูกค้ามีข้อพิพาทกับผู้ใช้งานอื่น หรือบุคคลภายนอกจากการบริการของบริษัท ลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะไม่เรียกร้องหรือเรียกให้บริษัทต้องรับผิด อันเกิดจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นดังกล่าว ไม่ว่าลักษณะใดและประเภทใดที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทนั้น 

                         (2) ลูกค้ายินยอมที่จะชดใช้และปกป้อง บริษัทจากข้อเรียกร้องและการฟ้องร้อง (รวมถึง ค่าทนายความ และ ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมลงโทษจากหน่วยงานผู้ออกกฎระเบียบ) ซึ่งเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงข้อตกลงที่แก้ไขที่เกิดขึ้น หรือการละเมิดกฎหมาย กฎ หรือระเบียบของลูกค้า รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

                         (3) นอกเหนือจากสิทธิต่าง ๆ ที่บริษัทมีต่อลูกค้าตามข้อตกลงนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะเรียกให้ลูกค้ารับผิดชอบบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า รวมตลอดถึงค่าบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากการเรียกร้อง หรือฟ้องร้อง โดยบุคคลอื่นให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำงดเว้นการกระทำหรือความผิดของบริษัทแต่ประการใด

       7.5 การจำกัดความรับผิด

                         ลูกค้าตกลงและยินยอมว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดใด สำหรับความเสียหายจากการขาดทุน หรือค่าเสียหายกรณีพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่จับต้องไม่ได้ หรือค่าเสียหายต่อเนื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นมูลเหตุจากการทำละเมิด หรือการกระทำอื่นใดที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานที่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้รับอนุญาตบนเว็บไซต์ หรือการใช้บริการของบริษัทที่ไม่ถูกต้อง หรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ของลูกค้า เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดในการให้บริการของบริษัท

       7.6 ข้อตกลงทั้งหมด

                         ข้อตกลงฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบเป็นข้อตกลงและความเข้าใจทั้งหมดที่ถูกต้องตรงกันระหว่างบริษัทและลูกค้าในส่วนที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้และจะมีผลบังคับใช้ การปรึกษาหารือ การตกลง และความเข้าใจ ไม่ว่าลักษณะใด เช่น ข้อตกลงฉบับก่อน ทั้งนี้ หัวข้อในแต่ละส่วนของข้อตกลงฉบับนี้ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารเท่านั้น และจะไม่มีผลบังคับเหนือการตีความข้อกำหนดในแต่ละหัวข้อดังกล่าว

       7.7 การแก้ไขเพิ่มเติม

                         (1) บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยน ข้อตกลงฉบับนี้ และเอกสารแนบท้ายนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยจะมีการเผยแพร่การแก้ไขผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งอีเมลถึงลูกค้า การเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว จะมีผลบังคับสมบูรณ์เมื่อมีการลงนามหรือยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยลูกค้าตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด

                         (2) หากลูกค้าไม่ได้ตกลงและยินยอมในการแก้ไขเพิ่มเติมใด ลูกค้ามีสิทธิในการยกเลิกการใช้บริการของบริษัทและปิดบัญชีผู้ใช้

                         (3) ลูกค้ายินยอมว่า บริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอก สำหรับการปรับเปลี่ยนหรือการยุติการบริการของบริษัท รวมถึงการระงับชั่วคราวและการยุติการเข้าถึงบัญชีของลูกค้า เว้นแต่มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ 

       7.8 การโอนสิทธิและหน้าที่

                         (1) ลูกค้าต้องไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ และที่เกี่ยวข้องกับการบริการของบริษัท ไม่ว่าในกรณีใด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการเฉพาะจากบริษัท 

                         (2) บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิของบริษัทได้ โดยปราศจากข้อจำกัด เช่น การโอนสิทธิให้แก่บริษัทในเครือ หรือผู้รับโอนอื่น ๆ ซึ่งมีผลประโยชน์ได้เสียกับธุรกิจและบริการของบริษัท

                         (3) ในกรณีใดที่บริษัทได้เข้าสู่การควบรวมกิจการกับบุคคลภายนอก บริษัทสงวนสิทธิ์ในกรณีใด ๆ ในการโอน หรือมอบข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมจากลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่จำเป็นสำหรับการควบกิจการ หรือการซื้อขาย เปลี่ยนแปลงการควบคุมบริษัทดังกล่าว

                         (4) ความพยายามในการโอนหรือมอบสิทธิ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดนี้ ที่เป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับ

                         (5) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลผูกพันต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาที่ระบุไว้ในข้อตกลงและผู้รับโอนสิทธิที่ได้รับอนุญาต

       7.9 การเป็นโมฆะบางส่วน

                         หากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ ได้รับการพิจารณาว่า ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลบังคับ ภายใต้ระเบียบกฎหมาย หรือกฎใด ๆ หรือโดยหน่วยงานรัฐ หน่วยงานท้องถิ่น มลรัฐ หรือ รัฐบาลกลางใด ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกแก้ไขและตีความไปในทางที่มีผลใช้บังคับอยู่ได้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต และการเป็นโมฆะของบางบทบัญญัติดังกล่าว จะไม่กระทบกับความสมบูรณ์ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฉบับนี้และบทบัญญัติอื่น ๆ

       7.10 ข้อตกลงที่ให้มีผลบังคับต่อไปแม้การยกเลิกข้อตกลง

                         ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งโดยลักษณะมีผลบังคับไปภายหลังการยกเลิกข้อตกลงฉบับนี้ เช่น บทบัญญัติ เกี่ยวกับการระงับใช้ หรือการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ หรือหนี้สินที่ลูกค้ามีต่อบริษัท การใช้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นการทั่วไป ข้อพิพาท และบทบัญญัติทั่วไป จะยังคงมีผลบังคับต่อไป แม้ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสิ้นสุดและยกเลิกไปแล้ว

       7.11 การบอกเลิกข้อตกลง

                         (1) ข้อตกลงนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา และให้ถือว่าข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

                         (2) ลูกค้าจะบอกเลิกข้อตกลงได้ก็ต่อเมื่อปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัท การบอกเลิกข้อตกลงในกรณีนี้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบ ถ้าปรากฏว่าลูกค้าไม่มีหนี้สินใด ๆ ค้างชำระกับบริษัทก็ให้ข้อตกลงมีผลเลิกกันในวันทำการที่เจ็ดถัดจากวันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าว อนึ่ง ตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือดังกล่าวเป็นต้นไป ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งพัก หรือระงับการเช่าและการให้เช่าของลูกค้าได้ โดยลูกค้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

                         (3) หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อเช่าและการให้เช่ากับบริษัทเป็นระยะเวลาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร และ/หรือลูกค้าไม่มีภาระหนี้ใด ๆ ค้างชำระกับบริษัท และ/หรือไม่มีทรัพย์สินใด ๆ คงเหลืออยู่กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจที่จะสั่งพัก และ/หรือปิดบัญชีของลูกค้าได้ ในกรณีที่บริษัทยังไม่ปิดบัญชีของลูกค้า บริษัทมีสิทธิเรียกให้ลูกค้าชำระค่ารักษาบัญชีเป็นจำนวนเงินและภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

                         (4) ในกรณีที่บริษัทเป็นฝ่ายบอกเลิกข้อตกลงกับลูกค้า บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรและลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าแห่งอุปกรณ์แห่งหนี้ให้แก่บริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบ

       7.12 กฎหมายที่บังคับใช้ และการระงับข้อพิพาท

                         ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องจากการประกอบธุรกิจเช่าและการให้เช่า ลูกค้าอาจขอให้มีการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการของไทย โดยบริษัทยินดีเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่ลูกค้าร้องขอ

       7.13 เหตุวิสัย

                         บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความล่าช้า หรือความบกพร่องในการดำเนินการ หรือการหยุดชะงักของบริการของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมจากเหตุปัจจัยที่เหนือความควบคุมอย่างสมเหตุสมผล เช่น ความล่าช้า หรือ ความบกพร่อง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ อำนาจทางพลเรือนหรือทหาร การก่อการร้าย การก่อความไม่สงบ สงคราม การนัดหยุดงาน หรือ เหตุพิพาทด้านแรงงานอื่น อัคคีภัย น้ำท่วม ความขัดข้องของระบบโทรคมนาคม หรือบริการอินเทอร์เน็ต หรือผู้ให้บริการเครือข่าย ความบกพร่องของอุปกรณ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ หรือภัยพิบัติ หรือปรากฏการณ์อื่นที่เหนือความควบคุมทางพาณิชย์ของบริษัทและเหตุสุดวิสัยทั้งหมด จะต้องไม่ส่งผลต่อการบังคับใช้และการปฏิบัติตามข้อตกลงอื่น ๆ

ภาคผนวก 1: การใช้งานต้องห้าม และ ธุรกิจที่ต้องห้าม

การใช้งานต้องห้าม

      ลูกค้าไม่สามารถใช้บัญชีผู้ใช้ในการดำเนินการประเภทดังต่อไปนี้ (“การใช้งานต้องห้าม”) ทั้งนี้ การใช้งานที่ระบุไว้ เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และด้วยการเปิดบัญชีผู้ใช้บริการลูกค้ารับประกันว่า ลูกค้าจะไม่ใช้บัญชีผู้ใช้ของลูกค้ากระทำการ ดังต่อไปนี้:

  • กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย: กิจกรรมที่อาจละเมิด หรืออาจถูกพิจารณาว่าละเมิด หรือมีส่วนช่วยในการละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบัญญัติ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ที่บังคับใช้ในประเทศไทย หรือภายใต้กฎหมายประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจ หรือ กิจกรรมที่อาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย ในลักษณะอื่น หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา หรือการเผยแพร่วัสดุหรือข้อมูลที่ผิดกฎหมาย

  • กิจกรรมที่ไม่ถูกต้อง: การกระทำที่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนข้อมูลในปริมาณที่มากเกินสมควร หรือที่ไม่ได้สัดส่วน หรือการกระทำที่อาจส่งผลกระทบด้านลบอย่างร้ายแรง รวมถึงขัดขวาง หรือยึดระบบข้อมูลหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมไปถึง การส่ง หรือถ่ายโอนข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งอาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ โทรจัน เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอันตรายหรือเป็นภัย หรือการพยายามที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่น บัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการพยายามหารหัสผ่าน หรือวิธีการอื่น หรือการใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้อื่น เพื่อเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัท หรือโอนสิทธิการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า หรือโอนสิทธิในบัญชีผู้ใช้ของลูกค้าให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากบริษัท 

  • การใช้สิทธิที่กระทบสิทธิของผู้ใช้อื่น: การรบกวนการเข้าสู่ระบบของบุคคลอื่นหรือขององค์กรอื่น ในการใช้บริการของบริษัท การหมิ่นประมาท ข่มเหง ขู่เข็ญ ข่มขู่ เฝ้าติดตาม คุกคาม หรือ กระทำการใดที่เป็นการละเมิด หรือฝ่าฝืนสิทธิทางกฎหมาย (เช่น สิทธิในความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ข้อมูล และ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา) ของผู้อื่น รวมถึง ดำเนินการยั่วยุ ข่มขู่ กระตุ้น สนับสนุน หรือ ส่งเสริมความเกลียดชัง การไม่ยอมรับความแตกต่างในเชื้อชาติ หรือการกระทำรุนแรงต่อผู้อื่น เก็บ หรือ ทำการอื่นใด ในการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัท อันเกี่ยวกับบุคคลอื่น เช่น ที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
    
  • การฉ้อโกง: กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการหลอกลวงบริษัท ผู้ใช้อื่นที่ใช้เว็บไซต์ของบริษัทหรือบุคคลอื่นใด หรือให้ข้อมูลที่ผิด หรือไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่สร้างความเข้าใจผิดแก่บริษัท

  • การพนัน: การซื้อสลากกินรวบ การประมูลแบบต้องเสียเงินค่าธรรมเนียม การทายผลกีฬา หรือ การพนัน เกมกีฬาแฟนตาซีที่มีเงินเป็นรางวัล เกมทางอินเตอร์เน็ต การประกวด การชิงโชค การละเล่นที่เสี่ยงโชค

  • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา: การกระทำ เกี่ยวข้องกับ ธุรกรรมที่ฝ่าฝืน หรือ ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณะ สิทธิในความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ หรือ สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน ภายใต้กฎหมาย เช่น การขาย การจำหน่าย หรือ การเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ แต่ไม่ได้รับการ อนุญาตที่ถูกต้องจากเจ้าของสิทธิ หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อ หรือ เครื่องหมาย รวมถึง การใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของบริษัท โดยไม่ได้รับการอนุญาตชัดแจ้ง เป็นลายลักษณ์ อักษรจากบริษัท หรือ จากการกระทำใด ๆ หรือ การกระทำที่อาจตีความเป็นนัยให้เข้าใจผิดได้ว่า ได้รับความ ยินยอมจากบริษัท 

ธุรกิจต้องห้าม 

      นอกจากการใช้งานต้องห้าม ที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประเภทของธุรกิจดังต่อไปนี้ก็ถือว่าต้องห้าม และลูกค้าต้องไม่ดำเนินธุรกิจจากการใช้บริการของบริษัท (“ธุรกิจต้องห้าม”) 

      ตัวอย่างของ ธุรกิจต้องห้าม ที่ระบุไว้นี้ เป็นเพียงตัวอย่าง ถ้าลูกค้าไม่แน่ใจว่าการใช้งานของลูกค้านั้น เกี่ยวข้อง กับประเภทของธุรกิจต้องห้ามหรือไม่ หรือ มีคำถามว่าข้อกำหนดเหล่านี้จะใช้กับลูกค้าอย่างไร กรุณาติดต่อบริษัทที่ info@chao-dai.com หรือตามช่องทางที่บริษัทกำหนด โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งล่วงหน้า โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

      โดยการเปิดบัญชีผู้ใช้ของลูกค้า ลูกค้าต้องไม่ใช้บริการของบริษัทกับธุรกิจ กิจกรรม วิธีปฏิบัติ หรือรายการ ดังต่อไปนี้

  • การบริการลงทุน และ บริการเครดิต: นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการจำนอง หรือ บริการลดหนี้ ที่ปรึกษาในด้านเครดิตหรือการแก้ไขเครดิต ที่ปรึกษาโอกาสทางด้านอสังหาริมทรัพย์และแผนการลงทุน

  • การบริการทางการเงินที่มีข้อจำกัด: เช็คเงินสด เงินประกัน สำนักงานทวงหนี้

  • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน: การขาย การจำหน่าย หรือ การเข้าถึงเพลง ภาพยนตร์ ซอฟต์แวร์ หรือ สิ่งอื่นใดซึ่ง ต้องมีใบอนุญาตในการใช้ แต่ไม่ได้รับ การอนุญาตจากเจ้าของสิทธิที่ถูกต้อง 

  • สินค้าปลอมหรือสินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาต: การขาย หรือ การขายซ้ำ โดยไม่ได้รับอนุญาต ในสินค้า ที่มียี่ห้อ หรือ สินค้า หรือ บริการของดีไซน์เนอร์นักออกแบบ การขายสินค้า หรือ บริการ ที่นำเข้า หรือ ส่งออกผิดกฎหมาย หรือที่ถูกขโมยมา

  • สินค้าและบริการที่ควบคุม: จำหน่ายและประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชา การขายบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ใบสั่งยาออนไลน์ หรือบริการทางเภสัชกรรม สินค้าหรือบริการที่มีการควบคุมอาวุธและสิ่งที่ใช้ต่อสู้ ดินปืน และระเบิดพลุสินค้าที่เกี่ยวข้อง วัสดุที่เป็นพิษติดไฟง่าย และวัสดุเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

  • ยาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับยา: การขายยาเสพติด,สารควบคุม และอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อการผลิตยา หรือการใช้ยา เช่น บ้องกัญชา สารระเหย หม้อสูบยา

  • เภสัชภัณฑ์เทียม: สินค้าเภสัชกรรมและสินค้าที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือหน่วยงานระดับชาติ และ/หรือ หน่วยงานด้านกฎระเบียบระหว่างประเทศ

  • สารที่มีผลเหมือนยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย: การขายสารที่ถูกกฎหมายแต่ให้ผลเหมือนยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย (เช่น แซลเวีย และใบกระท่อม)

  • บริการและรายการที่มีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่: สื่อลามก หรือสิ่งลามกอนาจาร (รวมไปถึง สิ่งพิมพ์ รูปภาพ สื่อต่าง ๆ) เว็บไซต์ที่มีการเสนอบริการเกี่ยวกับทางเพศ เช่น การค้าประเวณี หาเพื่อนเที่ยว การจ่ายเงินตามยอดการเข้าชม และการแชทสดผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้ใหญ่

  • ธุรกิจเครือข่าย: การทำธุรกิจแบบพีระมิด การตลาดผ่านเครือข่าย และการตลาดแบบแนะนำบอกต่อ

  • การกระทำที่ไม่เป็นธรรม จำกัดคู่แข่ง หรือที่หลอกลวง: โอกาสในการลงทุนหรือบริการที่สัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูง การขาย หรือการขายซ้ำซึ่งบริการโดยไม่มีการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้ซื้อ การขายซ้ำข้อเสนอของรัฐบาล โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการเพิ่มราคาเท่าไป หรือกรณีที่เราใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม หลอกลวง หรือเป็นการจำกัดคู่แข่งซึ่งส่งผลต่อผู้บริโภค

  • ธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง: ธุรกิจที่เราเชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้มีความเสี่ยงทางการเงินสูงขึ้น ทำให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย หรือละเมิดนโยบายของธนาคาร