เช่าได้

ไม่ว่าอะไรก็... เช่าได้!

(Anything can be Rent!)

ใช้ไม่บ่อย เช่าดีกว่า

รวมสิ่งของ 108 พันอย่างที่ในชีวิตนี้คิดว่าใช้ไม่บ่อยแต่… ต้องใช้ตอนนี้ 🙂